Den främsta uppgiften för bostadsrättsföreningen är att äga och förvalta husen i medlemmarnas intresse. Det kapital som lagts ner i föreningen får inte förstöras. Föreningen ska se till att hålla fastigheten i ett bra skick. För att kunna göra detta måste föreningen ta in de medel som är nödvändiga för löpande och kommande uppgifter.

Regler för beslut

Alla beslut i föreningen ska fattas av föreningen och aldrig av enskilda personer. På vilket sätt föreningen ska skötas bestäms av årsstämman och styrelsen. Stämman är alltid högsta beslutande organ.

Styrelsens uppgift är att verkställa stämmans beslut under verksamhetsåret. I övrigt är det styrelsen som sköter föreningens angelägenheter. Styrelsen har inte rätt att på egen hand ändra på årsstämmans beslut.

Den enskilde medlemmen har i princip endast ett tillfälle under året att vara med och på verka, och det är på årsstämman. Enligt stadgarna finns ingen annan rätt. Det finns dock ett undantag, och det är det som reglerar medlemmens möjlighet att väcka talan mot olagliga eller stadgevidriga beslut.