Styrelsen är föreningens ledande organ för arbetet mellan årsstämmorna. Styrelsens sammansättning består av valda ledamöter på årsstämman. En valberedning förbereder valen genom att arbeta tillsammans med medlemmarna i föreningen.

Styrelsens roll skiftar från år till år, beroende på vilka personer som sitter med, och hur den väljer att arbeta. En övergripande ambition är dock att styrelsen fungerar på ett sådant sätt att dess arbete märks och får genomslag i föreningen. Ibland krävs också att styrelsen tvingas fatta beslut som uppfattas som negativt för föreningens medlemmar och som kan komma att kritiseras. För styrelsen är det då viktigt att beslutet förklaras och att motiven blir så tydliga som möjligt. Styrelsen måste så långt det går eftersträva att arbeta i harmoni med sina medlemmar.
 

Tystnadsplikt
Styrelsen hanterar ofta fall där den personliga integriteten står på spel. I sådana fall har styrelsens ledamöter tystnadsplikt (ledamöterna skriver under ett tystnadspliktsavtal). Detta har som följd att protokoll aldrig kan lämnas ut till medlemmarna. I fall där enskild medlem vill få besked om styrelsens ställningstagande i viss fråga som berör honom/henne personligen kan den enskilde medlemmen få läsa utdrag ur protokollet. Detta gäller endast den enskilda frågan, aldrig om beslut som rör annan person.

Rutiner
Styrelsen sköter också ärenden som kan betraktas som rutin. Det är överlåtelser, utbetalning ur inre fond, upphandling av entreprenör, kontakt med HSB och andra, inköp av förbrukningsmaterial och arbetsredskap etc.

Utöver rutinärenden har styrelsen också till uppgift att följa budget för att hålla kontroll över den ekonomiska situationen. Göra upphandlingar hos företag när det handlar om insatser av större ekonomisk karaktär. Göra upp och följa upprättade underhållsplaner på kort och lång sikt för att kunna planera ekonomi och insatser.