Balkongen

Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fästa paraboler på balkongräcket. Om parabol ska monteras så ska den fästas med hjälp av expanderstång och den får inte sticka ut utanför balkongen.

 • Skaka mattor eller sängkläder från balkongen, oavsett om man bor längst ner eller högst upp, i en hörnlägenhet eller mitt i huskroppen. Använd piskställningarna istället.

 • Grilla på balkongen med annat än elgrill. Övriga grillar med öppen låga som t ex kol- och gasolgrillar är inte tillåtna.  Men tänk på att rök och os från grillen kan skapa olägenheter för övriga boende så därför hänvisar vi till de uteplatser som finns på varje gård. I anslutning till dessa finns det grillar som de boende kan använda.
 • Mata fåglar från balkongen. Stora fåglar som skator, kajor, duvor och fiskmåsar förorenar när de lockas till huset av maten som kastas ut från balkongen. Det kan också dra till sig råttor, möss och ohyra som kan ta sig in i husen och skapa sanitära olägenheter.

 • Slänga ut burkar, flaskor eller annat skräp från balkongen.

 • Slänga ut cigarettfimpar på marken nedanför balkongen – det ser illa ut och det kan även utgöra en stor brandrisk samt förgiftningsrisk för husdjur och små barn.

Cykel- och barnvagnsrum

Cykelrum är avsedda för cyklar. Barnvagnsrum är avsedda för barnvagnar. Det är inte tillåtet att använda dessa utrymmen till förvaringsplats av annat (ej heller avstjälpningsplats för bråte) – detta för att alla ska få plats med sina cyklar- och barnvagnar.


Ni som vet med er att ni har gamla cyklar eller barnvagnar som står och ”skräpar”, släng dem i grovsoporna eller förvara dem i ert eget förråd.

Dagvattenbrunnar

Det är absolut förbjudet att hälla ut t ex kakelfix, målarfärg eller dylikt i dagvattenbrunnarna. Föreningen har genom åren haft stora omkostnader för rensning efter utsläpp av otillåtna produkter.
Om du anlitar någon entreprenör i samband med lägenhetsrenovering så bör denne göras uppmärksam på att dagvattenbrunnar inte får användas för att göra sig av med restprodukter.

Fågelmatning

Mata inte fåglarna från balkongen. Stora fåglar som skator, kajor, duvor och fiskmåsar förorenar när de lockas till huset av maten som kastas ut från balkongen. Det kan också dra till sig råttor, möss och ohyra, som kan ta sig in i husen och skapa sanitära olägenheter.

Grilla på balkongen

Att grilla på din balkong är endast tillåtet om du använder en elgrill. Övriga grillar med öppen låga som t ex kol- och gasolgrillar är inte tillåtna.

Men tänk på att rök och os från grillen kan skapa olägenheter för övriga boende så därför hänvisar vi till de uteplatser som finns på varje gård. I anslutning till dessa finns det grillar som de boende kan använda.

Husdjur

Som hundägare berörs du av djurskyddslagen och av de lagar som reglerar hundars inverkan på omgivningen. Det gäller bland annat miljöbalken, lagen om tillsyn över hundar och katter samt jaktlagen.
Du är som hundägare skyldig att hålla din hund så att den inte orsakar olägenhet eller skada för andra människor. Det innebär bland annat att du inte får låta hunden skälla i tid och otid så att grannarna störs.

Tänk även på att:

 • Många människor är rädda för eller allergiska mot hundar. Visa hänsyn och håll din hund kopplad.

 • För allas trevnad: plocka upp hundskiten efter din fyrbenta vän!

 • En annan uppmaning, som även gäller kattägarna, gäller var man rastar sin hund; rasta inte hunden bland gungor, rutschkanor, grillplatser, etc.

 • Se även till så att din hund inte pinkar på trappavsatserna utanför portarna.

Klotter

Periodvis besöker klottrare vårt område och skriver sina s.k. taggar på bland annat våra fasader och i vissa enstaka fall även inne i trapphusen. Detta är givetvis ett otyg som vi försöker hålla efter så snabbt som möjligt. Om ni upptäcker klotter så ska en felanmälan göras vilket leder till en omedelbar klottersanering.

Motorcykel- och mopedgarage

Motorcyklar och mopeder får i princip inte förvaras i källarutrymmen. Om detta måste ske får det, enligt brandskydd i flerfamiljshus, inte förvaras någon form av brandfarlig vätska i källare, vindsutrymmen eller liknande i flerfamiljshus. Med andra ord måste i förekommande fall bensintanken vara tom.

I anslutning till gård 5 (nära port 231) finns ett motorcykel- och mopedgarage. Är du intresserad av att hyra en garageplats så ser du lediga objekt i den digitala köhanteringstjänsten på Mitt HSB.

Följande regler gäller i garaget:

 • ett hyresavtal gäller för ett fordon
   
 • obehöriga får ej vistas i garaget
   
 • upplåtelse av plats åt fordon som tillhör person som ej bor i föreningen är inte tillåtet
   
 • uppmärkning av speciell plats åt sitt fordon är inte tillåtet utan tillåtelse
   
 • fordon ska parkeras på ett ordnat sätt så att andra fordon med lätthet kommer in och ut ur garaget
   
 • markytan ska vara fri från sopor, bråte och tillbehör (t ex verktyg, kapell)
   
 • stulna fordon får under inga omständigheter finnas i garaget
   
 • nycklar till garaget får under inga omständigheter lånas ut till person som inte bor i föreningen

 • I övrigt är det en självklarhet att man låter andras egendom i garaget vara ifred. Flytt av andras fordon inne i garaget får endast ske om de hindrar andra från att nyttja garaget.

Den som inte följer reglerna eller på annat sätt missbrukar garaget riskerar att få sitt hyresavtal uppsagt.


Motor- och kupévärmare

Eluttag och tidur i elstolparna avsedda för motor- och kupévärmare får under inga omständigheter manipuleras. Kostnaden för återställning och reparation kommer debiteras den som hyr parkeringsplatsen. Vid upprepning av sabotage kan det i förlängningen innebära att parkeringsplatsen sägs upp. Vidare är det den som hyr parkeringsplatsen som är skyldig att felanmäla om elstolpen på något sätt är felaktig eller trasig.

Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att sladdar till motorvärmare sitter kvar i eluttaget när det inte används. Skälet är att det finns risk att ledningen kan vara strömförande och att det utgör en uppenbar risk för barn om de får för sig att leka med sladden. Luckan till elstolpen ska alltid vara låst, året runt– när den används och även när den inte används.

Parabol

Det är inte tillåtet att fästa paraboler på balkongräcket eller på fasaden. Om parabol ska monteras så ska den fästas i en expanderstång som spänner mellan balkonggolvet och taket.
Parabolen får inte sticka ut över balkongräcket. Kontakta förvaltaren för råd.

Piskställning

Inom området finns ett par piskställningar som är avsedda för alla boende.

Tillhör du dem som skakar mattor och sängkläder från fönster eller balkong? Tänk på dina grannar! Det är inte tillåtet att använda fönster eller balkong till detta, oavsett om man bor längst ner eller högst upp, i en hörnlägenhet eller mitt i huskroppen. Använd piskställningarna istället.

Rökning

Förutom att rökning är förbjudet i alla gemensamma utrymmen såsom trapphus, tvättstuga, cykelrum etc. så bör man visa hänsyn när man röker på balkongen. Många människor har allergier, och lite av röken kommer alltid in på grannens balkong eller genom dennes fönster.

Släng heller inte fimparna på marken nedanför balkongen – det ser illa ut. Det kan även utgöra en stor brandrisk och en förgiftningsrisk för små barn.

Använd befintliga askkoppar om du röker utanför porten eller vid grillplatserna istället för att fimpa på marken.

Trafik

Inom föreningens gårdar gäller att motorfordonstrafik ska undvikas i största möjliga utsträckning. Bommar in till gårdarna ska stängas efter passage.

 • Tänk på att du inte får tvätta bilen inom området. När bilen tvättas rinner vatten med miljöskadliga ämnen orenat rakt ut i dagvattenbrunnarna. Bilschampo och avfettningsmedel innehåller ofta kemikalier och lösningsmedel som kan vara skadligt för både människor och vattenlevande djur.

 • För godstransporter är det tillåtet att köra fram till porten och lasta i eller ur, längst den tid som behövs. All annan trafik på gårdar och gångvägar är förbjuden.

 • Respektera även att det är 20 km/h som gäller som högsta tillåtna hastighet inom föreningens område.

 • Trots att det alltid är förbjudet att köra bil på gräsytorna så är det extra viktigt under vår och höst. När våren kommer och marken inte riktigt hinner med att ta hand om allt smältvatten så blir gräsytorna extra känsliga och blir lätt sönderkörda. De som inte orkar öppna bommarna in till gårdarna, utan istället väljer att köra bilen fram träd och stenar måste sluta med det. I de fall där det går att spåra dem som kör sönder gräsytorna riskerar dessa att få stå för återställningskostnaden.

 • Kontakta parkeringsbolaget P-Service så fort något fordon inte står på tillåten plats. P-service nås på tel. 0771 77 11 00.

Ordningsregler för trapphus

Följande ordningsregler gäller för trapphusen:

 • Samtliga portar (även den från källarplanet i de portar där sådan finns) ska hållas stängda dygnet runt.

 • Samtliga källardörrar ska hållas stängda och låsta dygnet runt.

 • Samtliga dörrar till cykel- och barnvagnsrum ska hållas stängda och låsta dygnet runt.

 • Med hänvisning till lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) så är det förbjudet att placera t ex möbler, pulkor, dörrmattor, cyklar, och barnvagnar i trapphuset.

 • Rökning är förbjudet i alla gemensamma utrymmen såsom trapphus, tvättstuga, cykelrum etc.

 • Anslagstavlorna är avsedda för information relaterad till Brf Alfågeln, inte extern reklam.

 • Undvik att borra, hamra, slipa, etc. under andra tider än kl. 08.00–20.00 på vardagar samt kl. 10.00–18.00 på helger.

 • Samma tidsregler som gäller i tvättstugorna gäller även i lägenheten vid användande av tvättmaskin eller centrifug.

Enligt Kapitel 7, Paragraf 9, i Bostadsrättslagen ska bostadsrättshavaren följa föreningens bestämmelser om ordning, sundhet och skick i fastigheten. 

Uteplatser

Uteplatserna är i första hand till för de boende men självklart får man ta dit sina vänner och bekanta och ha kalas eller fest.

Det man bör tänka på när man har större tillställningar på innergårdarna är att det kan upplevas som störande av vissa boende, speciellt om festligheterna pågår sent på kvällen/natten. Samtidigt så tillhör det normalt beteende att ibland få ha fest – men man måste ta hänsyn och visa sina grannar respekt.

Sätt upp anslag i god tid och informera dina grannar om dag och tid för festen.

Den som använder uteplatsen inkl. grill måste själv se till så att det blir städat och rengjort. Ballonger, girlanger och annan dekoration måste den som satt upp även ta ner. Soppåsar får inte ställas bredvid soptunnan pga. att fåglarna sliter sönder dem, vilket resulterar i att matrester och annat avfall sprids ut. Släng istället soppåsarna i någon av sopstationerna.