Om en medlem planerar att göra en omfattande ombyggnad av sin lägenhet så ska förvaltaren kontaktas.

Förvaltaren kommer efterfråga hur de aktuella ombyggnadsplanerna ser ut. Om ombyggnadsplanerna omfattar förändringar av några tekniska installationer i lägenheten, såsom el, värme eller vatten ska den boende lämna in en skriftlig beskrivning av planerad ombyggnad. Vissa ändringar innebär att du också, enligt plan- och bygglagen, måste göra bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Det är din skyldighet att undersöka om sådan bygganmälan behöver göras.

Förvaltaren gör en bedömning och skickar sedan ett skriftligt svar till den boende kring villkor och förutsättningar för ombyggnationen. Samtliga handlingar kommer att arkiveras och sparas.

Viktigt att veta

 • Icke bärande innerväggar är ditt ansvar som lägenhetsinnehavare. Dessa får du ändra, så länge det inte påverkar fastigheten enligt ovan. Om det är osäkert huruvida en vägg är bärande eller inte, måste du anlita en byggnadskonstruktör eller hämta in säkra uppgifter via byggnadsnämnden.

 • För att undvika framtida vattenskador, ska du vid renovering/ombyggnad i våtrum följa Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK).

  Pga. återkommande vattenläckor i samband med slarvigt eller felaktigt utförda arbeten i bad- och duschrum så har man rapportskyldighet när man avser renovera ett våtutrymme. Styrelsen måste få in en redogörelse för hur en renovering ska genomföras etc. Inbyggnation av rör är inte tillåtet. Vattenburen golvvärme, handdukstork etc. är inte tillåtet. Det är inte heller tillåtet att permanent avlägsna radiatorer.

  Här kan du ladda ner blanketten Begäran om tillstånd till ändring i lägenhet. 

 • Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker. Ska du göra ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, elcentral eller det ordinarie nätet, måste den först dokumenteras på ritning och godkännas av förvaltaren.

 • Ombyggnad av fastighetens VVS-system får endast utföras av för uppgiften utbildad och godkänd person. Även i detta fall behövs förvaltarens medgivande.

 • Du får inte sätta igen befintlig ventilation, eller ändra till annan typ av ventilation.

 • Styrelsen ska godkänna typ av balkonginglasning och ska därför informeras innan balkonginglasning påbörjas. Bygglov behöver inte sökas i och med att föreningen har ett generellt bygglov för denna typ av inglasningar.
 • Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Det får inte belamra gemensamma utrymmen, som trapphus, källargångar eller gård.

 • Tänk på att inte störa dina grannar i samband med ombyggnad. Anslå gärna i portuppgången innan du sätter igång. Ombyggnadsarbetet får inte utföras på kvällar eller nätter.

När du som boende anlitar en hantverkare så måste du informera om att hantverkares bilar inte får stå parkerade utan tillstånd hur som helst på gångbanor etc. Hantverkare får ej heller nyttja boendes parkeringar. De ska, om de inte har erhållit ett speciellt tillstånd, använda besöksparkeringarna.