Vattenfall har problem med distribution av fjärrvärmen vilket gör att vi blir utan varmvatten. 

Problemet beräknas preliminärt vara löst ca kl. 19:00.

Tänk på att andrahandsuthyrning av parkeringsplats är förbjuden och leder till omedelbar uppsägning av kontraktet.

Dock får boendes släkt och vänner nyttja platsen för tillfällig, kortare uppställning.

I samband med att föreningen renoverade fasaderna så togs ett principbeslut om att endast tillåta samma typ av balkonginglasning som föreningen då valde via Teknova Byggsystem AB.

Bygglov behöver inte sökas i och med att föreningen har ett generellt bygglov för denna typ av inglasningar.

Styrelsen ska godkänna typ av balkonginglasning och ska därför informeras innan balkonginglasning påbörjas.

Buskarna runt huskropparna klipptes ner kraftigt i vintras på inrådan av Anticimex för att komma till rätta med råttorna som ökat sin närvaro. Styrelsen har därefter beslutat att en långsiktig åtgärd blir att samtliga buskar kring husen tas bort permanent.

Om ca 14 dagar kommer ett schaktningsarbete påbörjas där rabattytorna i anslutning till fasaderna grävs upp; betongplattor, samtliga buskar samt kantsten intill rabattytorna tas bort. Betongplattorna ersätts med singel intill huskropparna och resterande del av de gamla rabatterna ersätts med ny jord och sås med gräsfrön.

Brf Alfågelns föreningsstämma som genomfördes via poströstning den 27 maj 2021 beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag som presenterades i poströstningsformuläret.

Detta innebär inga förändringar avseende styrelsens sammanstättning eller andra förtroendevalda. Ej heller anstår (bordläggs) något beslut till senare stämma.